Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Studio Headbangerin henkilötietolain (10 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018

Rekisterinpitäjä
Studio Headbanger
Hämeenkatu 1
11100 Riihimäki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jonna Tiainen
Hämeenkatu 1
11100 Riihimäki
045 120 4612
jonna@headbanger.fi

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen perusteet, tarkoitus ja säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin käyttötarkoitus on Studio Headbangerin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja kertyy rekisterinpitäjän omasta toiminnasta verkkokaupan kautta.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Henkilötietoja kerätään henkilöltä, joka on ostanut tai pyytänyt Studio Headbangerin palveluita. Asioidessaan rekisterinpitäjän kanssa henkilö antaa itse tietoja itsestään joko syöttämällä ne järjestelmään tai ilmoittamalla ne rekisterinpitäjän edustajalle muulla tavoin.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Katuosoite
- Postinumero
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

Henkilötietoja säilytetään asiakasrekisterissä sopivaksi katsottu aika.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin on käyttöoikeudet vain määrätyillä henkilöillä, joilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään. Rekisteriin tallennetut tiedot on säädetty salassa pidettäväksi.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen Studio Headbanger, Hämeenkatu 1, 11100 Riihimäki.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen Studio Headbanger, Hämeenkatu 1, 11100 Riihimäki.

Pyynnön esittäjän tulee todistaa rekisterinpitäjälle henkilöllisyytensä sovitulla tavalla sovitussa paikassa. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).